Arabic

Hebrew

English Translation

 

 

 

Nufs

Nefesh

Animal Soul (Lower Desires)

Ruh

Ruach

Spirit

Sakinah

Shechinah

God's Divine Presence

Bait Al Maqdis

Beit HaMikdash

Holy Temple

Quds

Kadosh

Holy 

Kufi

Kippah

Skullcap

Baklawa

Baklava

Baklava

Salam

Shalom

Peace

Aleikum

Aleichem

Unto You

Madrassa

(Beit) Midrash

House of Study

Allah

Elohim

God's Name

Yom

Yom

Day or Period of Time

Taib

Tov

Good

Rubee

Rabbi

My Master

Maghrib

Maariv

Evening Prayer

Ab

Aba

Father

Umm

Ema

Mother

Baraka

Bracha

Blessing

Bin

Ben

Son

Alam

Olam

World

Samaa

Shamayim

Heavens

Jehennim

Gehenom

Hell

Shaytan

Satan

Satan

Bait 

Bayit

House 

Malik

Melekh

King

Hayat

Khay'im

Life

Souk

Shouk

Marketplace

Rahma

Rahmanut

Mercy

Zaytoun

Zayit

Olive

Shams

Shemesh

Sun

Tarjama

Targum

Translation

Sana

Shana

Year

Aliyah

Aliyah

To Ascend (to the most High)

Jennah

Gan (Eden)

The Garden (of Eden)